A BBM Zrt adatkezelési tájékoztatója

  1. A BBM szolgáltató tevékenysége során mindenben megfelel az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet előírásainak, így üzleti partnereinknél szolgáltatásaink igénybevétele. illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás során nem merül fel olyan kockázat, amely az érintettek jogainak érvényesülését befolyásolná.
  1. A BBM Budaber Zrt (1204 Budapest, Török Flóris utca 114. – 01-10-044755), mint adatkezelő (a továbbiakban: BBM) a BBM weblapján személyes adataikat megadó személyeket, mint érintetteket az EU 679/2016 általános adatvédelmi rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: Adatkezelés) az alábbiak szerint tájékoztatja.

A BBM a jelen tájékoztató szerinti Adatkezelései nem tartoznak a fenti jogszabályok által bejelentés köteles körbe vont adatkezelések közé. A BBM Adatkezelése kizárólag az Érintett által a weblapon megismert célt szolgálja. Az Érintett adatait: név, E-mail cím, telefonszám a BBM bizalmasan kezeli, harmadik személyeknek nem adja át. A BBM által kezelt adatokhoz kizárólag azok a BBM által foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból eredő feladataik teljesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelések jogalapja az Adatkezelésekre vonatkozóan az Érintett által külön-külön megadható előzetes, önkéntes hozzájárulás. Az Érintett hozzájárulását bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatja a BBM alábbiakban írt elérhetőségein.

Az Érintett részéről a BBM címlistából való kilépési szándékot rögzítő nyilatkozat vagy az adatok megadása során az adatkezeléshez adott, vagy az általa megadott valamennyi hozzájárulás együttes visszavonása a BBM címlistából való törlést eredményezi. (A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.)

A feliratkozás a www.budaber.hu weboldalon lévő űrlap (a továbbiakban: Űrlap) adatainak az Érintett általi kitöltésével és az általános adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat elfogadásával megadott hozzájárulásával, vagy adatainak bármely más, a BBM weboldalán feltüntetett kommunikációs csatornán (telefax, E-mail, telefon, levél) való megküldésével történik. A BBM feliratkozott Érintett által a fentiek szerint önkéntesen megadott adatokat a kizárólag az Érintett által a feliratkozást megelőzően megismert, illetve az Érintett esetleges további nyilatkozattételéhez szükséges azonosítása céljából kezeli.

A BBM az 1. és 2. pontban írott Érintett által megadott adatokat az Adatkezelés időtartama alatt – ezen adatkezelési cél megszűnéséig –, de legfeljebb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A BBM az 1. pontban írott Érintett adatainak kezeléséről szóló hozzájárulásának visszavonását követően jogszabályi felhatalmazás alapján jogosult lehet az adatok további kezelésére.

Az Érintett az Adatkezelésről a BBM-től az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, kérheti adatai helyesbítését, törlését, illetve esetleges jogsérelem esetén panasszal élhet.

Az Adatkezelő elérhetőségei:
BBM Zrt
levél: 1204 Budapest, Török Flóris utca 114.
E-mail: info@budaber.hu
telefon: +36 1 283-0072
telefax: + 36 1 287-8323

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018. május 25. – BBM Zrt – Bittera Tamás vezérigazgató